چهارشنبه 15 مرداد‌ماه سال 1382
یوگا چه سودی برای زندگی ما دارد؟
به گفته یکی از بزرگان یوگا:بهترین راه جلوگیری از بیماری،زندگی کردن در شادی و سرور است.
طبق تعریف،یوگا به معنای اتحاد و هماهنگی است،هماهنگی و اتحاد بین جسم و ذهن که اگر این هارمونی بین جسم و ذهن به هم بخورد بیماری ایجاد
می شود.
با تمرینات یوگای ذهنی(تکنیکهای تنفسی،تمرکزی و...)یا یوگای بدنی(تکنیکهای بدنی)می توانیم بر فشارها و تنشهای موجود در جامعه غلبه کنیم و زندگی زیبا و شادابی داشته باشیم چرا که وقتی امید به زندگی افزایش
می یابد،سیستم ایمنی بدن قوی می شود و انسان بر بسیاری از بیماری ها چیره می شود در نتیجه شادی و سرور واقعی آشکار میشود.
تاریخ یوگا به حدود 5000سال پیش بر میگردد ولی نوشته ها و سندهای رسمی از 2500سال قبل تا بحال موجود می باشد.
یوگا یعنی اتصال و جمع شدن.واژه یوگا از فعل (یوج)مشتق شده که به معنی
پیوستن و مهار کردن است،یعنی مهار نفس سرکش و پیوستن به حقیقت مطلق.